📞𝟬𝟳𝟮𝟯 𝟰𝟭 𝟳𝟭 𝟳𝟭

📞𝟬𝟳𝟱𝟯 𝟳𝟵 𝟳𝟵 𝟳𝟵

Diaspora:

📞𝟬𝟳𝟮𝟯 𝟰𝟭 𝟳𝟭 𝟳𝟭

𝐒𝐡𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭 𝐊𝐰𝐚 𝐖𝐨𝐭𝐞

Prime Land in Thika

2023-09-19T12:52:45+03:00

✅ 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐅𝐄𝐑𝐓𝐈𝐋𝐄 𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋 𝐋𝐀𝐍𝐃.
𝟒𝟕𝟓 𝐀𝐂𝐑𝐄𝐒
𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐑𝐌 - 𝐓𝐇𝐈𝐊𝐀, 𝐌𝐔𝐑𝐀𝐍𝐆'𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐘.
𝐒𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐊𝐬𝐡/= 𝟓𝐌 𝐏𝐞𝐫 𝐀𝐜𝐫𝐞
𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐞𝐝 𝐒𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐲 𝐍𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞.

Go to Top